Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

Witamy na  stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej
 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu Uśmiech

Dzisiaj na tablicy

 

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

 

 

Komunikat

 

Informuję, że od 04.05.2021 r. nauka w szkole będzie przebiegała następująco:

 • oddziały przedszkolne – nauka stacjonarna;
 • klasy I – III – nauka stacjonarna;
 • klasy IV – VIII – nauka zdalna.

 

 

 

 

dyrektor szkoły Katarzyna Gąsiewska

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych uczniów, rodziców i pracowników jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Krasińcu 18 06-211 Poniawy-Bramura. 

 1. Dane kontaktowe: 

 tel. (29) 717 40 22; 

 e-mail: sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pl 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO ( jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów);

c) zatrudnienia pracowników i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, przyznawania świadczeń socjalnych oraz innych ustaw - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa. Innym podmiotom dane osobowe będą udostępniane na podstawie zawartych umów powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres  i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

  

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz Statut Szkoły jest obowiązkowe, a w pozostałym dobrowolne.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

  

                                                                           Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

                                                                    im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu  

                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O KORZYSTANIU Z DOSTĘPU DO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

 

    „Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu       w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

              Adres: Krasiniec 18, 06 - 211 Płoniawy-Bramura.

      MONITORING WIZYJNY OBEJMUJE KORYTARZE BUDYNKU SZKOŁY, HALĘ SPORTOWĄ ORAZ TEREN WOKÓŁ SZKOŁY NALEŻĄCY DO SZKOŁY.

            Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: (29)7174022 lub drogą elektroniczną: sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pl

 

                                                                  KRASINIEC, 25 MAJA 2018 R. 

                                                       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

                                                        im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu  

                                                                                                    

Aktualności