Organizacja pracy szkoły

Organizacja pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu

w czasie trwania kształcenia na odległość

rok szkolny 2019/2020

 

 1. Praca przebiega zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć udostępnionym na szkolnej stronie internetowej.
 2. Dyrektor szkoły i nauczyciele komunikują się za pomocą poczty mailowej, smsów, telefonicznie lub za pomocą komunikatora Messengera. Wszyscy pracownicy mają obowiązek systematycznego przeglądania wiadomości i komunikatów.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej i udokumentowania swych działań. Dokumentacja zostanie złożona do dyrektora po powrocie do szkoły.
 4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 5. Nie ma obowiązku odnotowywania frekwencji.
 6. Materiały edukacyjne dla uczniów będą przekazywane  za pośrednictwem strony internetowej szkoły, Messengera oraz w formie papierowej.
 7. Obowiązki wychowawców:

a)      Komunikowanie się z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu pozyskiwania informacji o problemach w prowadzeniu zdalnego nauczania.

b)      Monitorowanie i informowanie na bieżąco dyrektora, czy ilość zadanego materiału edukacyjnego nie przekracza możliwości uczniów.

c)      Ustalenie z nauczycielami i rodzicami sposobu przekazania materiałów edukacyjnych uczniom, którzy nie mają komputera, dostępu do Internetu (forma papierowa).

      8. Szczególną opieką objąć uczniów klasy VIII, których czeka egzamin, koordynatorem  współpracy z dyrektorem i nauczycielami jest  wychowawca tej  klasy.

      9. Obowiązki nauczycieli:

a)      Przygotowanie zróżnicowanych i dostosowanych do możliwości uczniów materiałów edukacyjnych; stosowanie  gradacji zadań wg stopnia trudności od najprostszego do        najtrudniejszego; zadania do wyboru itp.

b)      Pamiętać o uczniach   objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

c)      W realizacji zadań edukacyjnych w pracy z uczniem korzystać z podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy;  materiały pozyskane z Internetu traktować jako uzupełniające. (Ma to związek z problemami z dostępnością do sprzętu komputerowego, do Internetu przez niektórych uczniów oraz czasem, jaki dziecko powinno spędzać przed monitorem.)

d)     Podjąć współpracę z uczniem, który wyrazi chęć do dodatkowej pracy (indywidualizacja pracy z uczniem i określenie jej zasad).

e)      Zaplanować dla uczniów właściwą ilość zadań do wykonania o stosownym stopniu trudności, dostosowanych do  możliwości psychofizycznych dzieci. Uczeń powinien umieć rozwiązać zadania sam, a rodzic tylko stworzyć dziecku właściwe warunki do pracy i kontrolować tę pracę. (Uczeń nie pracuje bezpośrednio pod kierunkiem nauczyciela, więc trudność materiału powinna być taka, aby nie zniechęcić dziecka do samodzielnej pracy.)

f)       Zadbać, aby uczniowie spokojnie wdrożyli się do nowej formuły nauki.

g)      Pamiętać o równomiernym obciążeniu ucznia w ciągu dnia i tygodnia zgodnym z zasadami higieny psychicznej i fizycznej.

h)      W planowaniu pracy uwzględnić czas pracy z nośnikami informacji oraz czas pracy z podręcznikiem i zadanymi tekstami.

i)       Uwzględnić w pracy konsultacje z uczniami i rodzicami, udzielać im porad i wskazówek.

j)       Racjonalnie wyznaczać termin wykonania  zadań zleconych uczniom.

k)      Dostępność  dla uczniów i rodziców w ramach wyznaczonych godzin pracy.

     10.  Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce.

a)      Ocenie będą podlegać:

 • Krótkie wypowiedzi pisemne.
 • Karty pracy.
 • Czytanie podczas indywidualnej rozmowy telefonicznej.
 • Zadania matematyczne.
 • Prace plastyczne, techniczne.
 • Aktywność i praca w czasie zajęć zdalnych.
 • Zadania domowe.
 • Prezentacje.
 • Aktywność na forum.
 • Zaangażowanie w pracę.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Poziom zdobywania wiedzy.
 • Umiejętność pozyskiwania informacji.

 

b)     Formy oceniania:

 • Oceny cząstkowe.
 • Pochwała ustna lub pisemna.
 • Emotikon od uśmiechniętej buźki do smutnej.

 

c)      Sposoby monitorowania:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Za pomocą komunikatora Messengera.
 • Rozmowa telefoniczna.

(Przy ocenianiu należy uwzględnić możliwości psychofizyczne ucznia oraz wkład pracy, systematyczność i zaangażowanie.)

d)     Wykorzystać  ocenianie kształtujące.

     11.  Sposób prowadzenia lekcji na odległość:

 • Nie trzymać się kurczowo godzin podanych w planie, zachować elastyczność.
 • Łączyć się z uczniami za pomocą wybranych narzędzi i zachęcać do pracy.
 • Dawać czas na wykonanie zadań (realnie oceniać sytuację).
 • Motywować i wspierać uczniów (dla nich ta sytuacja też jest trudna).
 • Oceniać zgodnie z zapisami umieszczonymi w przyjętym dokumencie.
 • Kontaktować się z uczniami, którzy z jakichś powodów nie mogli uzyskać połączenia internetowego.
 • Być przygotowanym na różne niespodzianki i reagować spokojnie.

 

     12.   Nauczyciele wychowania fizycznego będą proponować zestawy ćwiczeń fizycznych, które pozwolą uczniom zadbać o formę.

   13. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pedagog szkolny, logopeda, nauczyciel rewalidacji pracują zgodnie z opracowanymi planami zamieszczonymi na szkolnej stronie internetowej.

   14. Nauczyciele świetlicy i biblioteki wykonują działania polegające na:

 • zamieszczaniu propozycji zajęć rekreacyjnych i zabaw dla uczniów na szkolnej stronie internetowej;
 • pomocy w odrabianiu lekcji;
 • selekcji i porządkowaniu księgozbioru bibliotecznego;
 • pomocy w przygotowaniu, drukowaniu i kserowaniu materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy korzystają z materiałów edukacyjnych w formie papierowej.  

 

Dokument został opracowany przez Dyrektora Szkoły przy współpracy z Radą Pedagogiczną i obowiązuje od 25.03.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ