Rok szkolny 2020/2021 - procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 1/2020/2021 dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Krasińcu

 

 

Wewnętrzne PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Krasińcu

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej–Curie w Krasińcu w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.
 2. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym, a część w systemie online.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,  a przed budynkiem zachowują zasady:

 

 • opiekun z dzieckiem/dziećmi (bez objawów chorobowych),
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły bądź wychowawcą grupy/klasy (numer telefonu do sekretariatu 297174 022; mail sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pl).
 2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

 

 • zachowanie 1,9 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

 

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.45 do 16.30.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Sale lekcyjne są dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć.

 

§ 2

Zadania Dyrektora

 

 1. Dyrektor organizuje pracę szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk.
 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw/szkolnym boisku.
 8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego 29 71 78 61, kuratora oświaty – Delegatura w Ostrołęce 29 760 42 91/93, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Makowie Mazowieckim 29 717 36 60, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.
 11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji nauczycieli z rodzicami.
 13. Dyrektor zapewnia co najmniej jeden termometr bezdotykowy w szkole.
 14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobiste i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 1,5 m odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły natychmiast odsunie pracownika od pracy i poinformuje właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
 18. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego  należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pl. lub skontaktować się z sekretariatem telefonicznie - numer telefonu 29 71 74 022.
 19. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: sekretariat@zskrasiniec.szkolnastrona.pltelefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

§ 3

Nauczyciele

 

 1. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć.
 2. Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 3. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
 4. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki, np. piłki, skakanki, obręcze, klocki będą systematycznie dezynfekowane lub myte.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę dzieciom/uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.
 8. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy (woźni) i personel kuchenny nie miał częstego kontaktu z dziećmi/uczniami.
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji.
 10. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel zobowiązany jest odizolować ucznia od grupy.
  1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/ucznia nauczyciel natychmiast izoluje dziecko/ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia z przedszkola/szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
  2. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów w sali i zachowanie pomiędzy nimi odległości około 1,5 metra.

 

§ 4

Rodzice

 

 1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody.
 2. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do przedszkola / posłaniem do szkoły.
 4. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice powinni podać co najmniej dwie możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
  1. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania  o każdej ważnej zmianie.
  2. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  3. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§ 5

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci/uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika/kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy, inne, należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Pracownicy obsługi (woźne) ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń).
 9.  Zaleca się:

 

 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja urządzeń terenowych – po każdej grupie.

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie ich,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

 

 1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole.
 2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi/uczniami, korzystanie przez nie/nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw/lekcyjnej.
 3. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 5. Pracownicy administracji i obsługi, w przypadku kontaktu z osobami z zewnątrz  używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic).
 6. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.

 

§ 6

Organizacja i funkcjonowanie grup

 

 1. Do szkoły uczniowie wchodzą przydzielonymi wejściami:
 • wejście nr 1 główne ( od boiska) - grupa 5-6 latków (odbiór dzieci  przez pracownika szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, czyli od 7.40 do 7.50),
 • wejście nr 1 główne ( od boiska)  - klasy IV-VIII (uczniowie powinni przyjść do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, czyli o godz. 7.50  i po zostawieniu okryć wierzchnich w szatni udać się do swojej klasy),
 • wejście nr 2  (od placu zabaw) -  klasy I-III (uczniowie powinni przyjść  do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, czyli o godz. 7.40  i po zostawieniu okryć wierzchnich w szatni udać się do swojej klasy; uczniowie klasy I będą odbierani przez wychowawcę i pracownika obsługi),
 • wejście nr 3 (od strony parkingu) - grupa 3-4 latków (odbiór dzieci przez pracownika szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, czyli od 7.40 do 7.50).

Wskazane jest przestrzeganie czasu przyjścia do oddziałów przedszkolnych i szkoły, aby zminimalizować możliwość spotykania się poszczególnych grup.

 1. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 2. W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie minimum 1,5 m).
 3. Klasy I – IV mają przypisaną szatnię nr 2, klasy V – VIII szatnię nr 1,oddziały przedszkolne pozostawiają ubrania na starych zasadach (zachowują stałe miejsca w szatni).

5. Zajęcia odbywać się będą według ustalonych godzin:

 • oddział przedszkolny 3-4-latki – godz. 7.50 – 13.00;
 • oddział przedszkolny 5-6-latki – godz. 7.50 – 16.00;
 • edukacja wczesnoszkolna:

 

1. godz. lekcyjna        7.50  – 8.35

2. godz. lekcyjna        8.45  – 9.30

3. godz. lekcyjna        9.35 – 10.20

4. godz. lekcyjna        10.35 – 11.20

5. godz. lekcyjna        11.25 – 12.10

6. godz. lekcyjna        12.15 – 13.00

 

 • klasy IV – VIII

 

1. godz. lekcyjna        8.00 – 8.45

2. godz. lekcyjna        8.55 – 9.40     

3. godz. lekcyjna        9.50 – 10.35

4. godz. lekcyjna        10.40 – 11.25     

5. godz. lekcyjna        11.40 – 12.25

6. godz. lekcyjna        12.40 – 13.25

7. godz. lekcyjna        13.35 – 14.2

6. Klasy spędzają przerwy pod nadzorem nauczycieli dyżurujących.

 

Harmonogram przerw lekcyjnych:

 • edukacja wczesnoszkolna:

 

1. 7.40 – 7.50

2. 8.35 – 8.45

3. 9.30 – 9.35

4. 10.20 – 10.35

5. 11.20 – 11.25

6. 12.10 – 12.15

 

 • klasy IV – VIII

 

1. 7.50 – 8.00

2. 8.45 – 8.55

3. 9.40 – 9.50

4. 10.35 – 10.40

5. 11.25 – 11.40

6. 12.25 – 12.40

7. 13.25 – 13.35 

7. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.

9. W każdej klasie jest płyn do dezynfekcji rąk.

10. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą muszą założyć, przebywając  w przestrzeniach wspólnych: wejście do szkoły, szatnia, przerwa międzylekcyjna.

11. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą,  powinni  założyć maseczkę. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.

12. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach:

 

klasy I – III:

korytarz dolny: klasa I w sektorze trzecim, klasa II w sektorze drugim; klasa III w sektorze trzecim;

 

klasy IV – VIII:

korytarz górny: klasa V w sektorze drugim; klasa VII w sektorze pierwszym;

korytarz dolny: klasa IV w sektorze trzecim; klasa VI w sektorze pierwszym; klasa VIII w sektorze drugim.

Aby ograniczyć liczbę uczniów przebywających jednocześnie na korytarzach w czasie przerw - część oddziałów przerwy spędza w salach lub na korytarzu, a część wychodzi na świeże powietrze.

13. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie korzystają z wyznaczonych dla klas toalet:

 • oddział 3-4-latków łazienki przy sali jak dotychczas;
 • oddział 5-6-latków w sektorze pierwszym,
 • klasa I w sektorze trzecim,
 • klasa II w sektorze trzecim,
 • klasa III w sektorze pierwszym,
 • klasa IV w sektorze trzecim,
 • klasa V w sektorze pierwszym, 
 • klasa VI w sektorze pierwszym,
 • klasa VII w sektorze trzecim, 
 • klasa ósma VIII w sektorze trzecim.

 

14. Uczniowie nie zmieniają sal, wyjątkiem jest informatyka i wychowanie fizyczne. Po każdych zajęciach z informatyki klasa jest wietrzona i dezynfekowana, a uczniowie przed wejściem do sali dezynfekują ręce.

15. Wychowanie fizyczne –  w miarę możliwości odbywa się na świeżym powietrzu.

16. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały  te nie mogą być pożyczane lub przekazywane innym uczniom.

17. Ogranicza się do odwołania wynajmowanie pomieszczeń szkolnych, funkcjonowanie dystrybutorów. Uczniowie przynoszą z domu kanapki i picie.

18. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia,  w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki  światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 

§ 7

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowi przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej jednak niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Oddziały przedszkolne  i klasy I-III od godz. 7.40 do 7.50, a klasy IV- VIII 7.50-8.00.
 3. Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans minimum 1,5 metra.
 4. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie  przed wejściem do budynku, zachowując dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców.
 5. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom,  które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka  ze szkoły.

 

 § 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych

i boiska szkolnego

 

 1. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa, tak by dzieci poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 2. Po każdej grupie urządzenia terenowe należy zdezynfekować lub umyć detergentem.  Jeśli nie będzie takiej możliwości urządzenia terenowe zostaną czasowo wyłączone  z użytkowania i zabezpieczone taśmą.
 3. Po powrocie z placu zabaw dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 4. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych,  przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 5. W sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu,  że zachowany jest między nimi dystans.
 6. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 7. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

§ 9

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły, będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce i zakładają maseczkę. Nauczyciel – bibliotekarz  pracuje w środkach ochrony osobistej podczas kontaktu z uczniami.
 5. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 6. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.
 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 8. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 9. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 10

Zasady bezpiecznego zachowania w świetlicy

 

Świetlica pracuje zgodnie z regulaminem pracy świetlicy w czasie pandemii.

1. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane lub odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Rodzic/opiekun ucznia przyprowadzanego/odbieranego przekazuje swoje dziecko pracownikowi szkoły w strefie wspólnej przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:

 

 • zachowania 1,5 m dystansu od kolejnego opiekuna lub pracownika szkoły;
 • zasłonięcia ust i nosa maseczką.

 

4. Rodzic/opiekun sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i czeka na przybycie pracownika lub dzwoni bezpośrednio do opiekuna świetlicy bądź do sekretariatu.

5. Rodzic/opiekun ucznia przyprowadzanego/odbieranego nie wchodzi do budynku szkoły.

6. Przed wejściem do świetlicy uczeń zdezynfekuje ręce.

7. Okrycia wierzchnie uczeń zostawia w szatni.

8. Uczniowie  zobowiązani  się bawić się, pracować indywidualnie przy osobnych stolikach.

9. Zabrania się wymieniania się zabawkami lub innymi przedmiotami.

10. Zabawy wspólne mogą odbywać się tylko z zachowaniem dystansu co najmniej  1,5 m od innej osoby.

11. Uczniowie są zobowiązani do korzystania wyłącznie ze swoich przyborów (długopisów, kredek, pisaków, temperówek itp.).

12. Zabawki, z których będzie korzystać dziecko, muszą pozostać na jego stoliku, nie należy odnosić ich na miejsce.

13. Należy stosować się do poleceń wychowawców świetlicy.

 

§ 11

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi/uczniami ani personelem mającym kontakt z dziećmi/uczniami.
 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Intendent i pracownicy kuchni zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci/uczniów.
 4. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy ).
 5. Posiłki przygotowują zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci  w wieku przedszkolnym/szkolnym na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,
 6. Pracownicy kuchni wydający posiłki ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 7. Wydawane posiłki są poporcjowane.
 8. Pracownicy kuchni ustawiają talerze z porcjami i sztućce na stolikach w stołówce szkolnej.
 9. Powierzchnie blatów, poręczy oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci/uczniów.
 10. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach:
 • oddział 3-4-latków (w swojej sali)– godz. 11.45,
 • oddział 5-6-latków – godz. 12.00,
 • grupa I (klasy I – III)   - godz. 10.20 do 10.35,
 • grupa II (klasy IV – VI)   - godz. 11.25,
 • grupa III (klasy VII – VIII)   - godz. 12.25.

 

      11.Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

 • ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy,
 • stosować środki ochrony osobistej.

 

      12. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

      13. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

      14. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć  i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

      15. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk  poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.

 

    16. Na stołówce może przebywać tylko wyznaczona grupa uczniów.

    17. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno - porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

    18. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej  60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 12

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony towar – produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone  przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
 4. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się  w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.
 5. Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł odebrać towar.
 6. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio  z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 § 13

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,  nie mogą przychodzić do szkoły/nie mogą przyprowadzić dziecka do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką wyznaczonej osoby z zapewnieniem minimum 1,9 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą  jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Makowie Mazowieckim (nr tel. 29 71 71 300, 29 71 71 244; numer alarmowy: 606 165 090 ) oraz organ prowadzący szkołę (nr tel. 29 71 78 061).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPiD-em oraz organem  prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 14

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu w razie wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 15

Postępowanie z pomieszczeniami w przypadku podejrzenia zakażenia

u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§16

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły dla rodziców i uczniów, przesłana jako wiadomość mailowa do nauczycieli oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

Krasiniec, 31.08. 2020 r.

NA GÓRĘ