Organizacja pracy szkoły

Organizacja pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu

w czasie trwania kształcenia na odległość

rok szkolny 2020/2021

 

I. Zadania dyrektora oraz ogólne zasady organizacji pracy szkoły w warunkach wysokiego zagrożenia  epidemicznego COVID-19

1. W strefie czerwonej  organizacja pracy szkoły jest ściśle podporządkowana stosownym zapisom prawa oświatowego oraz procedurom wewnętrznym.

2. Działalność szkoły podporządkowana jest również  wytycznym i decyzjom Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie strefy czerwonej modyfikuje procedury bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne GIS.

4. Opracowuje zasady organizacji nauki zdalnej realizowanej za pomocą techniki metod nauczania na odległość.

5. Określa zasady realizacji zajęć (jeżeli wystąpi taka konieczność), które będą realizowane w formule stacjonarnej.

6. Podaje do wiadomości społeczności szkolnej procedury i zasady funkcjonowania szkoły w warunkach epidemicznych właściwych dla strefy czerwonej.

7. Definiuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy realizacji kształcenia na odległość dla zajęć szkolnych (bezpieczeństwo cyfrowe).

 

II. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły w warunkach wysokiego zagrożenia  epidemicznego COVID-19

1. Praca będzie przebiegała zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

2. Uczniów klas I – VIII obowiązuje nauka zdalna od 09.11.2020 r.

3. Dyrektor szkoły i nauczyciele komunikują się za pomocą poczty mailowej, smsów, telefonicznie lub za pomocą wybranego komunikatora. Wszyscy pracownicy mają obowiązek systematycznego przeglądania wiadomości i komunikatów.

4. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej i udokumentowania swych działań.

5. Obowiązuje monitorowanie realizacji podstawy programowej.

6. Nauczyciele są zobowiązani do sprawdzania listy obecności na zajęciach.

7. Materiały edukacyjne dla uczniów będą przekazywane  za pośrednictwem MS TEAMS, poczty internetowej oraz w formie papierowej.

 

III. Obowiązki wychowawców:

a)  Komunikowanie się z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu pozyskiwania informacji o problemach w prowadzeniu zdalnego nauczania.

b)  Monitorowanie i informowanie na bieżąco dyrektora, czy ilość zadanego materiału edukacyjnego nie przekracza możliwości uczniów.

c)  Ustalenie z nauczycielami i rodzicami sposobu przekazania materiałów edukacyjnych uczniom, którzy nie mają komputera, dostępu do Internetu (forma papierowa).

d)  Szczególną opieką objąć uczniów klasy VIII, których czeka egzamin, koordynatorem  współpracy z dyrektorem i nauczycielami jest  wychowawca tej  klasy.

 

IV. Obowiązki nauczycieli:

a)  Przygotowanie zróżnicowanych i dostosowanych do możliwości uczniów materiałów edukacyjnych; stosowanie  gradacji zadań wg stopnia trudności od najprostszego do najtrudniejszego; zadania do wyboru itp.

b)  Pamiętać o uczniach   objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

c)  W realizacji zadań edukacyjnych w pracy z uczniem korzystać z podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy;  materiały pozyskane z Internetu traktować jako uzupełniające. (Ma to związek z problemami z dostępnością do sprzętu komputerowego, do Internetu przez niektórych uczniów oraz czasem, jaki dziecko powinno spędzać przed monitorem.)

d)  Podjąć współpracę z uczniem, który wyrazi chęć do dodatkowej pracy (indywidualizacja pracy z uczniem i określenie jej zasad).

e) Zaplanować dla uczniów właściwą ilość zadań do wykonania o stosownym stopniu trudności, dostosowanych do  możliwości psychofizycznych dzieci.

f)   Zadbać, aby uczniowie spokojnie wdrożyli się do nowej formuły nauki.

g)  Pamiętać o równomiernym obciążeniu ucznia w ciągu dnia i tygodnia zgodnym z zasadami higieny psychicznej i fizycznej.

h) W planowaniu pracy uwzględnić czas pracy z nośnikami informacji oraz czas pracy z podręcznikiem i zadanymi tekstami (jednostka lekcyjna trwa 45 minut: 30 minut łączenie online; 15 minut praca samodzielna ucznia).

i)   Uwzględnić w pracy konsultacje z uczniami i rodzicami, udzielać im porad i wskazówek.

j)   Racjonalnie wyznaczać termin wykonania  zadań zleconych uczniom.

k)  Dostępność  dla uczniów i rodziców w ramach wyznaczonych godzin pracy.

1. Przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia lekcji on-line.

2. Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce.

 

(W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.)

a)   Ocenie będą podlegać:

 • Wypowiedzi pisemne.
 • Karty pracy.
 • Czytanie.
 • Zadania matematyczne.
 • Prace plastyczne, techniczne.
 • Aktywność i praca w czasie zajęć zdalnych.
 • Zadania domowe.
 • Prezentacje.
 • Aktywność na forum.
 • Zaangażowanie w pracę.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Poziom zdobywania wiedzy.
 • Umiejętność pozyskiwania informacji.

 

b)   Formy oceniania:

 • Oceny cząstkowe.
 • Pochwała ustna lub pisemna.
 • Emotikon od uśmiechniętej buźki do smutnej.

 

c)  Sposoby monitorowania – zapośrednictwem MS TEAMS, poczty internetowej oraz  po powrocie do nauczania stacjonarnego.

(Przy ocenianiu należy uwzględnić możliwości psychofizyczne ucznia oraz wkład pracy, systematyczność i zaangażowanie.)

d)    Wykorzystać  ocenianie kształtujące.

 

 1. Sposób prowadzenia lekcji na odległość:

Harmonogram godzin lekcyjnych dla klas I – VIII:

1. godz. lekcyjna        8.00 – 8.45

2. godz. lekcyjna        8.55 – 9.40     

3. godz. lekcyjna        9.50 – 10.35

4. godz. lekcyjna        10.40 – 11.25     

5. godz. lekcyjna        11.40 – 12.25

6. godz. lekcyjna        12.40 – 13.25

7. godz. lekcyjna        13.35 – 14.20

Harmonogram przerw lekcyjnych dla klas I – VIII:

1. 8.45 – 8.55

2. 9.40 – 9.50

3. 10.35 – 10.40

4. 11.25 – 11.40

5. 12.25 – 12.40

6. 13.25 – 13.35

(Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają prawo modyfikować godziny pracy i dostosować je do potrzeb uczniów.) 

 • Łączyć się z uczniami za pomocą wybranych narzędzi.
 • Dawać czas na wykonanie zadań (realnie oceniać sytuację).
 • Motywować i wspierać uczniów.
 • Oceniać zgodnie z zapisami w Statucie szkoły.
 • Kontaktować się z uczniami, którzy z jakichś powodów nie mogli uzyskać połączenia internetowego.
 1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pedagog szkolny, logopeda, nauczyciel rewalidacji pracują zgodnie z planem.
 2. Nauczyciel biblioteki pracuje zgodnie z planem.
 3. Uczniowie oddziałów przedszkolnych objęci dożywianiem w szkole korzystają ze stołówki na dotychczasowych zasadach.

 

V.  Zasady współpracy szkoły z Sanepidem

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do zaleceń.

2. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Sanepidu w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

3.  Korespondencja z pracownikiem Sanepidu odbywa się drogą telefoniczną lub drogą mailową.

4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły natychmiast telefonicznie lub pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną.

5. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły natychmiast telefonicznie lub pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

VI. Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym.

3. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

4. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustali alternatywne formy kształcenia.

9. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

 

VII.  Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

2. Dyrektor szkoły kontaktuje się z organem nadzorującym w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej.

3. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

VIII. Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1. W czasie zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej:

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety.

2.  Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.

4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.

5.  Po zakończeniu pracy pracownik szkoły zobowiązany jest:

a)   wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć sprzęt komputerowy,

b)  zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

6.  Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkownania komputerów).

7. Pracownicy szkoły użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet, zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.

8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.

9.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Zarządzanie uprawnieniami:

1. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.

2. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.

3. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest:

a)  wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,

b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.

4. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.

5.  W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.

Bezpieczne korzystanie z Internetu:

1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. I-III oraz uczniów niepełnosprawnych.

2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.

3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).

4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.

5. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu: zip, xlsm, pdf, exe w mailach! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO  BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.

6. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

 

 

Dokument został opracowany przez Dyrektora Szkoły przy współpracy z Radą Pedagogiczną i obowiązuje od 09.11.2020 r. do odwołania.

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ